đź“Ž Roadmap to becoming a SoLiD developer in 2019

Continua augmentant la complexitat de les tecnologies web, i no es previsible (ni seria lògic) que es redueixi. SoLiD (Social Linked Data) és el projecte de Tim Berners-Lee per a crear un web social obert.

Carles Bellver TorlĂ  @carlesbellver